قیمت دل

گفتمش: دل می خری؟پرسید:چند؟

گفتمش: دل مال تو تنها بخند

خنده کرد و دل ز دستانم ربود

تا به خود باز آمدم او رفته بود

دل ز دستش روی خاک افتاده بود

جای پایش روی دل جا مانده بود

/ 0 نظر / 6 بازدید