# احمدی_نژاد_در_بهشت،_موسوی_و_کروبی_در_اردوگاه_شیطان