/ 1 نظر / 63 بازدید
زادمهر مهرآفرین ( حسن توکلی رودسری )

بانام خداوند مهرآفرین... بر فردوسی بزرگ، بی کران درود... به نام نامی مهر ایران بزرگ... درود... ******بانوی بزرگ پارسی ، بالاتر است ...****** [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]