خداوندا

خداوندا:

چه دقیقه ها که حضورت را فراموش کردم اما تو فراموشم نکردی....

چه ساعتهایی که غرق در شادی وغرور، تورو که پشت موفقیتهایم پنهان بودی از یاد بردم اما تو همیشه به یادم بودی...

چه روزهایی که سرم را در لاکم کردم وتوی غصه هایی که فکر میکردم تو برای تلافی کارهای بدم فرستادی دست وپا زدم، اما تو همیشه کاری کردی که به صلاح من است...

وقتی خسته از همه جا وهمه کس نا امیدانه به تو پناه اوردم تو پناهم دادی......

وقتی از ادمهای دور وبرم دلم گرفت.... ودنیا غم هایش را برام ارزانی داشت تو به قلبم ارامش دادی... توبا حضورت به خنده هایم هدف دادی،به گریه هایم دلیل دادی، به زندگیم،به نفس کشیدنم رنگ دادی،وقتی قلبم تپید تو همه عظمت وبزرگیت رادر قلب کوچک وخسته ام جا دادی، وقتی دوستانم در دلهایشان را برایم گفتند و من خالصانه رو به درگاهت براشون دعا کردم فهمیدم که غم وغصه های دیگران بارش سنگین تر از غصه های من است، ان وقت در وجودم شیرینی به یاد دیگران بودن را چشیدم.

وقتی به من بخشیدی وازمن گرفتی فهمیدم این معا دله زندگی است نه غصه خوردن برای نداشته ها... ونه شاد بودن برای داشته ها...ووقتی به ازای نداشته هابرایم چیز دیگری دادی اونوقت به بزرگی ومهر بانیتت بیشتر پی بردم. .. وفهمیدم بیشتر از آن چه که هستی باید مهربان باشی... خدای من خیلی دوست دارم خیلی زیاد وبه خاطراین لطف ومهربانیت پرستشت میکنم که سزاوار پرستش هستی... خدایا به خاطر سه چیز سپاسگزارم. (داده هایت)،( نداده هایت)، ( گرفتن هایت) داده هایت را نعمت ؛ نداده هایت را رحمت، گرفتن هایت را حکمت میدانم

/ 0 نظر / 4 بازدید